http://res.biyinjishi.com/css/,印比三家网站自有的css文件目录。
http://res.biyinjishi.com/css/v1/,第一版的css文件。

http://res.biyinjishi.com/img/,印比三家网站自由的图片文件目录。
http://res.biyinjishi.com/img/dyn/,印比三家,由各种情况上传产生的文件的根目录。
http://res.biyinjishi.com/img/dyn/a/,广告相关
http://res.biyinjishi.com/img/dyn/b/,优选相关
http://res.biyinjishi.com/img/dyn/k/,知识相关
http://res.biyinjishi.com/img/dyn/s/,商家相关
http://res.biyinjishi.com/img/dyn/u/,用户相关

http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/,印比三家,网站各处用到的静态图片。
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com,PC和移动站,都可能用到的相同规格的图片
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/fonts/,印比三家字体文件
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/lbs/,百度地图相关的
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/sdf/,商家默认封面
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/sdl/,商家默认LOGO
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/ssf/,商家服务特征
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/ssp/,商家服务承诺
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/smb/,商家主营业务
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/com/oth/,其他公用文件

http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/pfp,pc站,FPortals,前端网站
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/pac,PC站,ZACenter,管理中心
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/psc,PC站,ZSCenter,商家中心
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/puc,PC站,ZUCenter,用户中心
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/mfp,移动版本,MFPortals,用到的图片
http://res.biyinjishi.com/img/s_v1/muc,移动版本,MUCenter,用到的图片

最佳实践:最好在不同的系统中不要出现相同名称的文件,比如之前的icon,以免日后维护替换时有问题。

http://res.biyinjishi.com/js/,印比三家网站自由的js文件目录。
http://res.biyinjishi.com/js/v1/,第一版的js文件目录。

http://res.biyinjishi.com/tpc/,第三方组件。
http://res.biyinjishi.com/tpc/jquery_*/,JQuery组件文件夹。
http://res.biyinjishi.com/tpc/json_*/,Json组件文件夹。
http://res.biyinjishi.com/tpc/ueditor_*/,百度文章编辑组件文件夹。
http://res.biyinjishi.com/tpc/ajaxuploader_*/,Ajax文件上传组件文件夹。